മാസ്കിന്റെ പാർശ്വഫലങ്ങൾ

ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം: 


  മാസ്ക് ഒരു നിശ്ചിത സമയത്തേക്ക് ഉപയോഗിക്കണം. നിങ്ങൾ ഇത് വളരെക്കാലം ധരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ശ്രദ്ധിക്കുക… 

 1 = രക്തത്തിലെ ഓക്സിജൻ കുറയ്ക്കുന്നു. 

 2 = തലച്ചോറിലെ ഓക്സിജൻ കുറയുന്നു.

 3 = നിങ്ങൾക്ക് ബലഹീനത അനുഭവപ്പെടാൻ തുടങ്ങുന്നു. 

 4 = മരണത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. 

  കൺസൾട്ടിംഗ്:
 
 A = നിങ്ങൾ തനിച്ചായിരിക്കുമ്പോൾ ഇത് ധരിക്കരുത്. മുഖംമൂടി ധരിച്ച എസി ഉള്ള ധാരാളം ആളുകളെ ഞാൻ ഇപ്പോഴും കാറിൽ കാണുന്നു. അജ്ഞതയോ നിരക്ഷരതയോ?

 B = ഇത് വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കരുത്.

 C = തിരക്കേറിയ സ്ഥലത്തും ഒന്നോ അതിലധികമോ വ്യക്തികളുമായി അടുത്ത ബന്ധത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ മാത്രം ഇത് ഉപയോഗിക്കുക.

D =  ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് സ്വയം വേർപെടുത്തിക്കൊണ്ട് അതിന്റെ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കുക. (സാമൂഹിക അകലം)

 E = എല്ലായ്പ്പോഴും രണ്ട് / അതിലധികം മാസ്ക്കുകൾ സൂക്ഷിക്കുക. ഓരോ 4-5 മണിക്കൂറിലും മാറ്റം വരുത്തുക. മഴയാണ്. നനഞ്ഞ മാസ്ക്കുകൾ ഒരിക്കലും ഉപയോഗിക്കരുത്. 

F = കൂടുതൽ നേരം മാസ്ക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കരുത്.

 സുരക്ഷിതമായിരിക്കുക !!

  ഈ വിവരം നിങ്ങളിൽ തന്നെ സൂക്ഷിക്കരുത്. ഇത് നിങ്ങളുടെ എല്ലാ കുടുംബത്തിനും സുഹൃത്തുക്കൾക്കും വ്യക്തിപരമായി നൽകുക…

Post a Comment

0 Comments